Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012

ΒΙΟΜΑΖΑ


ΒΙΟΜΑΖΑ

Γενικά
    Η βιομάζα αποτέλεσε για σειρά αιώνων την κυριότερη πηγή ενέργειας για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του ανθρώπου(χρήση ξύλου). Με την εντατικοποίηση της χρήσης άνθρακα και πετρελαίου περιορίστηκε σημαντικά ή συμμετοχή της βιομάζας στα ενεργειακά ισοζύγια των βιομηχανικά αναπτυγμένων λαών.
    Η βιομάζα είναι αποτέλεσμα της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας των φυτικών οργανισμών, χερσαίας ή υδρόβιας προέλευσης.  Τα φυτά μετασχηματίζουν την ενέργεια του ορατού φάσματος της ηλιακής ακτινοβολίας με μια σειρά σύνθετων διεργασιών.  Οι βασικές πρώτες ύλες του εν λόγω μετασχηματισμού είναι το νερό και το CO2, που αφθονούν στη φύση.  Από τη στιγμή που η βιομάζα έχει σχηματιστεί με τη διεργασία που προαναφέρθηκε, αποτελεί μια αξιοποιήσιμη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας.
    Οι χρησιμοποιούμενες μέθοδοι της ενεργειακής μετατροπής της βιομάζας, διακρίνονται σε θερμοχημικες (ξηρές) ή σε βιομηχανικές (υγρές).  Η επιλογή της μεθόδου μετατροπής προσδιορίζεται κατά κανόνα από την αναλογία άνθρακα και αζώτου (C/N) στη διαθέσιμη πρώτη ύλη και από την περιεχόμενη υγρασία την ώρα της συλλογής.
    Οι θερμοχημικες διεργασίες περιλαμβάνουν οξειδωτικές αντιδράσεις, που εξαρτώνται από τη θερμοκρασία, για διαφορετικές συνθήκες οξείδωσης.  Οι διεργασίες αυτές χρησιμοποιούνται για τα είδη της βιομάζας με σχέση ( C/N) >30 και υγρασία <50%.  Στις διεργασίες αυτές περιλαμβάνονται:
α) Η Πυρόλυση (θέρμανση απουσία αέρα)
β) Η Απευθείας Καύση
γ) Η Αεριοποίηση
δ) Η Υδρογονοδιασπαση
Οι βιοχημικές διεργασίες, που ονομάζονται έτσι επειδή είναι αποτέλεσμα μικροβιακής δράσης, χρησιμοποιούνται για προϊόντα και υπολείμματα, όπως λαχανικά, κοπριά κ.λ.π., με σχέση C/N<30 και υγρασία >50%.  Οι βιοχημικές διεργασίες διακρίνονται στις:
α) Αερόβια Ζύμωση (παρουσία οξυγόνου)
β) Αναερόβια Ζύμωση (απουσία εξωτερικού οξυγόνου).